OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

,,LAG Service Polska” Sp. z o. o. ( OWSiU )

 

Sprzedaż towarów lub realizacja usług ( przedmiot umowy ) przez firmę „LAG Service Polska”  Sp. z o. o., z siedzibą w Jasinie przy ulicy Rabowickiej 9A ( zwaną dalej także ,,Sprzedawcą” lub ,,Stroną” ) podlega poniższym warunkom ( OWSiU ). Postanowienia OWSiU mają zastosowanie do wszystkich umów w ramach, których Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów lub realizuje zamówienia i zlecenia Klienta, chyba że pisemna umowa stanowi inaczej. Niniejsze OWSiU wyłączają stosowanie niepochodzących od Sprzedawcy innych wzorców umownych, chyba że Strony na piśmie uzgodniły inaczej. OWSiU dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://www.lagservice.eu/pl/polska. Złożenie zamówienia lub zlecenia przez Klienta stanowi akceptację niniejszych OWSiU.

1. OFERTY.

1.1. Oferty wiążą Sprzedawcę w zakresie cen i pozostałych warunków   jedynie na czas określony w ofercie. W przypadku braku określenia terminu ważności oferty, ceny i warunki oferty mogą w każdej chwili ulec zmianie.
1.2. Informacje dotyczące towarów oraz usług Sprzedawcy, przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy mają jedynie charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
1.3. Jakiekolwiek porozumienia, zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany składane ustnie przez pracowników lub przedstawicieli Sprzedawcy, w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia nie wiążą Sprzedawcy i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

2. POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ I ZLECEŃ.

2.1. Przyjęcie zamówienia lub zlecenia do realizacji wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Przez pisemne potwierdzenie rozumie się również wiadomość mailową. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Klienta, a ofertą Sprzedawcy wiążące jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że Klient cofnął zamówienie, w formie pisemnej bądź mailowej, nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. Za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz obowiązujących w Polsce  dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Klient może składać zamówienia pisemnie, również za pośrednictwem maila lub ustnie.
2.3. Zamówienie Klienta, jeśli nie zostało złożone w oparciu o stosowany przez Sprzedawcę formularz, powinno zawierać co najmniej następujące dane: datę, nazwę, adres, numer NIP Klienta, określenie typu pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu lub numer podwozia / numer zbiornika, wyposażenie pojazdu oraz zakres prac do wykonania.
2.4 Sprzedawca może uzależnić przystąpienie do jego realizacji zamówienia lub zlecenia uprzednią wpłatą przez Klienta zaliczki na poczet ceny w wysokości i terminie ustalonych przez Sprzedawcę.

3. TERMINY REALIZACJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Uzgodnione terminy dostaw są jedynie terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Sprzedawca popada w zwłokę w dostawie dopiero po otrzymaniu od Klienta pisemnego wezwania do wykonania zobowiązania i niedotrzymaniu, nie krótszego niż 10 dni roboczych terminu wyznaczonego w tym wezwaniu.
3.2.
Początek terminu dostawy liczony jest od chwili wysłania przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia zamówienia ( zlecenia ) Klient oraz wpłaty zaliczki ( jeżeli była wymagana).
3.3.
W każdym przypadku, terminy dostaw przedłużają się, gdy Klient opóźnia się z wysyłką dokumentów i instrukcji niezbędnych do rzetelnej realizacji zamówienia ( zlecenia )- nawet wówczas, gdy spóźnienie to nie było zawinione przez Klienta. Wówczas termin dostawy zostanie wydłużony do czasu ustąpienia wymienionych wyżej okoliczności, z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla Sprzedawcy do realizacji dostawy. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu opóźnienia dostawy z przyczyn wymienionych powyżej.
3.4.
Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z przyczyn przez niego niezawinionych nie może być podstawą do żądania odszkodowania lub do rozwiązania umowy.
3.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, powstałe z jego winy, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do straty o charakterze rzeczywistym, wyłączając utracone korzyści, straty produkcyjne, przestoje, itp. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w czasie - do 6 miesięcy od dnia odbioru i jest ograniczona do wartości umówionej ceny netto przedmiotu umowy.
3.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania lub zaniechania osób trzecich.
3.7. Dokonując odbioru towaru lub zrealizowanej usługi, Klient potwierdza zgodność rodzaju, ilości i jakości towaru lub usługi z umową.
3.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy
( towaru oraz usługi ) jest wyłączona.

4. TRANSPORT.

4.1. Miejscem dostawy towaru lub usług są warsztaty/serwisy Sprzedawcy, bez względu na warunki dostawy. Koszty transportu zawsze obciążają Klienta, chyba że umowa stanowi inaczej.
4.2. W przypadku, gdy Sprzedawca dokonuje wysyłki lub transportu, działa on jedynie jako pełnomocnik w imieniu, na rzecz i na koszt Klienta.
4.3. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta z momentem wydania przedmiotu umowy przez Sprzedawcę, a w przypadku powierzenia przewoźnikowi, z chwilą wydania przewoźnikowi.
4.4. Jeżeli Klient opóźnia się z odbiorem przedmiotu umowy o czas dłuższy niż 3 dni albo nie dokonał w ustalonym terminie odbioru w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedawca wezwie na piśmie Klienta do odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
4.5. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 4.4. powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do oddania przedmiotu umowy na przechowanie albo do jego przechowywania we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Klienta.

5. SIŁA WYŻSZA.

5.1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku działania z siły wyższej, w szczególności: pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń zewnętrznych o charakterze nieuchronnym
i nadzwyczajnym, na które Sprzedawca nie ma żadnego wpływu i których nie mógł uniknąć.
5.2.
Strona, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy w wyniku siły wyższej, poinformuje bezzwłocznie, najpóźniej do 5 dni roboczych drugą Stronę o wystąpieniu i ustaniu sił wyższej.
5.3.
Brak powiadomienia zgodnie z ust. 2 powyżej oznacza, że Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na okoliczność siły wyższej jako przyczynę zwolnienia
z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
5.4.
Strona, u której wystąpiły utrudnienia w wykonaniu umowy związane z siłą wyższą, podejmie wszelkie możliwe działania w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie umowy.

6. GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU.

6.1. Na wady towaru udzielana jest 6 miesięczna gwarancja, licząc od daty odbioru towaru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty produkcji towaru. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym towarze i ogranicza się do dostarczenia wolnych od wad części uznanych przez Sprzedawcę za uszkodzone. Koszty wysyłki, montażu, przestoju pojazdów, dojazdu do serwisu Sprzedawcy oraz wszelkie inne dodatkowe koszty ponosi Klient.
6.2. Gwarancja ulega wyłączeniu w przypadku wykonania lub zlecenia wykonania przez Klienta zmian lub napraw towarów dostarczonych przez Sprzedawcę, bez uprzedniej jego zgody  wyrażonej na piśmie, jak również w przypadku nieprawidłowego użytkowania towaru lub braku jego konserwacji.

7. CENA – PŁATNOŚCI – ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI.

7.1. Obowiązującą ceną jest cena określona w kosztorysie lub potwierdzeniu zamówienia  chyba, że Sprzedawca zmuszony będzie do zmiany ceny z powodu wiążącej go zmiany ceny dokonanej przez producenta lub dostawcę towaru. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany ceny zawartej w umowie, proporcjonalnie do zmian dokonanych przez producenta lub dostawcę towaru.  
7.2. Ceny podane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT.
7.3. Ceny nie zawierają kosztów ubezpieczenia, dostawy i transportu.
7.4. Płatność za faktury następuje bez potrąceń, gotówką lub przelewem.
7.5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
7.6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Klienta obciążają odsetki za czas opóźnienia.
7.7. Nieterminowa zapłata jednej faktury powoduje natychmiastową i pełnoprawną wymagalność pozostałych kwot należnych za wszystkie inne faktury, nawet jeśli te nie są jeszcze wymagalne.
7.8. Jeżeli płatność ceny została ustalona w ratach, brak chociaż jednej wpłaty w wymagalnym terminie, daje nam Sprzedawcy prawo do natychmiastowego żądania zapłaty pozostałej kwoty, bez uprzedniego wezwania do wykonania umowy.
7.9. Bez względu na sposób płatności, przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy, a Klient staje się jego prawnym właścicielem dopiero po uiszczeniu pełnej zapłaty ceny sprzedaży, w tym odsetek i ewentualnych nieuprawnionych potrąceń.
7.10. Ponadto własność pozostaje zastrzeżona w przypadku istnienia należności Sprzedawcy z tytułu innych transakcji bieżących wobec Klienta do czasu wyrównania należności związanych z umową.
7.11. Sprzedawca, na pisemne żądanie Klienta, zrezygnuje z zastrzeżenia własności, jeżeli Klient spełnił wszystkie zobowiązania z tytułu umowy, a na pozostałe należności z transakcji bieżących ustanowił odpowiednie, uzgodnione na  piśmie ze Sprzedawcą, zabezpieczenie.
7.12. Jeżeli Klient popadł w opóźnienie z zapłatą na podstawie więcej niż jednej umowy, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Klienta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. 7.13. Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania rzeczy należącej do Klienta do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących Sprzedawcy roszczeń o zapłatę wynikający z jakiejkolwiek umowy zawartej z Klientem.

8. POUFNOŚĆ.

8.1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w szczególności: treść umowy wraz ze zmianami,  informacje techniczne, technologiczne, handlowe, marketingowe, organizacyjne i finansowe, dotyczące każdej ze Stron, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.
8.2
. Strony nie będą ujawniać tych informacji, bez uprzedniej pisemnej wyraźnej zgody drugiej Strony, w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania tych informacji do własnych celów niezwiązanych z realizacją umowy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9.2. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWSiU nie wpływa
na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
9.3. Zmiana niniejszych OWSiU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. 9.5. Sprzedawca: Lag Service Polska sp. z.o.o., z siedzibą w Jasinie przy ulicy Rabowickiej 9A jest Administratorem Danych Osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: a. w odniesieniu do osób reprezentujących: imię, nazwisko, PESEL, funkcja w organie reprezentującym, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu; b. w przypadku pozostałych osób: imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy, w szczególności do bieżących kontaktów związanych
z odbiorem towaru, dokonania płatności- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie
o ochronie danych )- zwane dalej jako: ,,RODO”, to jest z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora;

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapobiegania oszustwom- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
to jest z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c. dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, w tym także po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony tej umowy
z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie roszczeń- do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń obu stron umowy.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (dostawcom systemów informatycznych
i usług, przewoźnikom, podmiotom świadczącym inne usługi: doradcze, audytowe, płatnicze, podatkowe archiwizacyjne, niszczenia dokumentów itp.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonywania umowy o współpracy, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia
i wykonywania umowy.

Administrator nie przetwarza danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO, osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klient zobowiązuje się przekazać powyższe informacje osobom fizycznym, z którymi współpracuje przy realizacji umowy.  

Jasin, 1 marca 2021 rok